Υπ’ αρίθμ. 67/18 ΑΕΕ ΕΔΣΝΑ με θέμα την Χορήγηση διευκρινίσεων επί τεθειμένων ερωτημάτων επί της Διακήρυξης του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με αντικείμενο την προμήθεια «Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για τους εργαζομένους του ΕΔΣΝΑ»