Απολογισμός τριετίας εφαρμογής υλοποίησης των στόχων του ΠΕΣΔΑ