Τεύχη Δημοπράτησης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών – υπηρεσιών “Συντήρησης – Υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού και πληροφορικής ΕΔΣΝΑ καθώς και εκπαίδευσης Προσωπικού του ΕΔΣΝΑ σε ήδη εγκατεστημένες και νέες εφαρμογές λογισμικού”