Τεύχη Δημοπράτησης που εμπεριέχουν την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Διακήρυξης (αρ. πρωτ 7938/9.7.20) του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΔΣΝΑ » με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 94578)