Τεύχη Δημοπράτησης Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού Ανακύκλωσης και Βιοαποβλήτων » με προϋπολογισμό 23.324.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με δικαίωμα προαίρεσης 11.197.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας και τιμής.