Τεύχη Δημοπράτησης Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τις «Υπηρεσίες Φύλαξης Χώρων Ευθύνης ΕΔΣΝΑ (ΧΥΤΑ Φυλής)»(Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 76842)