Τεύχη Δημοπράτησης Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με αντικείμενο τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο για την “Συντήρηση και επισκευή κινητού εξοπλισμού ΕΔΣΝΑ” (Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 71604)