Τεύχη Δημοπράτησης Ηλεκτρονικού, Διεθνούς, Ανοικτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τις«Υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων στο ΕΜΑ & αξιοποίησης των παραγόμενωνπροϊόντων» (Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 65293)