Τεύχη Δημοπράτησης Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Χαρτιού με διαλογή στην πηγή, για αντικατάσταση-εκσυγχρονισμό υφιστάμενου μέσω ενοικίων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)”