Τεύχη Δημοπράτησης ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την Ασφάλιση Οχημάτων Μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ