Τεύχη Δημοπράτησης ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΏΝ ΤΕΦΡΩΝ, ΛΑΔΙΩΝ, ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΑΥΜ»