Τεύχη Δημοπράτησης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με αντικείμενο τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΥΤΑ ΣΤΙΣ ΟΕΔΑ ΔΥΤ. ΚΑΙ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, τους ΑΝΕΝΕΡΓΟΥΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΕΣ ΧΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΧΙΣΤΟΥ»

ΤΜΗΜΑ 1 (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 92192)

Α ΧΥΤΑ-ΧΑΔΑ στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής
Β Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Αποτεφρωτήρας ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής
Γ Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων Σχιστού

ΤΜΗΜΑ 2 (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 93768)

Α ΟΕΔΑ Γραμματικού
Β ΧΥΤΥ & ΧΑΔΑ Κυθήρων και ΧΔΑ Αντικυθήρων
Γ Αποκατεστημένοι ΧΑΔΑ Αττικής
Δ Υπηρεσίες μελέτης σκοπιμότητας αξιοποίησης των αποκατεστημένων ΧΑΔΑ Αττικής