Τεύχη Δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου: «Επέκταση – Αναβάθμιση Υφιστάμενου Δικτύου Πυροπροστασίας του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης στα Άνω Λιόσια.»