Τεύχη Δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου “Ανακατασκευή μέρους της οδού πρόσβασης στην Ο.Ε.Δ.Α. Δυτ. Ατικής”

Καταληκτικη ημερομηνια υποβολης προσφορων 01/09/2015 ημερα Τρίτη και ώρα10.00πμ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΤΙΜΗ

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΕΡΓΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΤΑΚΤΙΚΟΣ 02.70.05.7323.01

ΕΚΤΙΜΩΜΕΜΗ ΑΞΙΑ ΕΚΤΟΣ ΦΠΑ: 443.089,43 ευρω