Τεύχη Δημοπράτησης για την διενέργεια Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο τον εξοπλισμό και λογισμικό πληροφορικής- τεχνική επεξεργασία βάσεων δεδομένων (IT HARDWARE AND SOFTWARE – INTERGRATION AND MODIFICATION OF SWAN PLATFORM)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

H Πρόεδρος του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. διακηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο τον εξοπλισμό και λογισμικό πληροφορικής- τεχνική επεξεργασία βάσεων δεδομένων (IT HARDWARE AND SOFTWARE – INTERGRATION AND MODIFICATION OF SWAN PLATFORM) , συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης «57.580,65€» πλέον ΦΠΑ (πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά ) με τους παρακάτω όρους και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.

Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020”

Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries