Τεύχη Δημοπράτησης για την διενέργεια Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την εκπόνηση και διεξαγωγή μελετών, ερευνών και εκπαίδευσης σχετικά με την υλοποίηση της πλατφόρμας του έργου SWAN του πιλοτικού Διαβαλκανικού Ευρωπαϊκού έργου συνεργασίας INTERREG με τίτλο «SWAN – a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN» στις Βαλκανικές χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Αλβανία), ενός έργου που έχει σκοπό την δημιουργία και την ανάπτυξη Διαδραστικής Πλατφόρμας για μια Κοινωνία Χωρίς Απόβλητα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

H Πρόεδρος του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. διακηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού μειοδοτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την εκπόνηση και διεξαγωγή μελετών, ερευνών και εκπαίδευσης σχετικά με την υλοποίηση της πλατφόρμας του έργου SWAN του πιλοτικού Διαβαλκανικού Ευρωπαϊκού έργου συνεργασίας INTERREG με τίτλο «SWAN – a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN» στις Βαλκανικές χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Αλβανία), ενός έργου που έχει σκοπό την δημιουργία και την ανάπτυξη Διαδραστικής Πλατφόρμας για μια Κοινωνία Χωρίς Απόβλητα, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης «37.803,71» € πλέον ΦΠΑ (τριάντα επτά χιλιάδες οκτακόσια τρία ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά) με τους παρακάτω όρους και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.

Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020”

Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries