Τεύχη Δημοπράτησης για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο τις “Εργασίες συντήρησης εξειδικευμένου Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Σ.Μ.Α. Σχιστού”