Τεύχη Δημοπράτησης Επαναληπτικού Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια « Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων και μηχανημάτων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.»