Τεύχη δημοπράτησης δημόσιου διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας και εκτίμησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και την ευρύτερη περιοχή της»