Τεύχη Δημοπράτησης Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια – τοποθέτηση συστημάτων ζύγισης & ταυτοποίησης κάδων συλλογής βιοαποβλήτων, μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) πενταετούς διάρκειας» (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 91900)