Τεύχη Δημοπράτησης διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Συμπληρωματικά έργα αποκατάστασης φθορών στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής” (Αρ. Συστήματος στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ / ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ/ : 73669)

Στο παραπάνω αρχείο των Τευχών Δημοπράτησης, δεν περιλαμβάνεται το σχέδιο του έργου, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε πατώντας εδώ.