Τεύχη Δημοπράτησης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού , με αντικείμενο την «Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing για προμήθεια οχημάτων & δικύκλων» (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 96876)