Τεύχη Δημοπράτησης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος» (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 94252)