Τεύχη Δημοπράτησης ανοικτού διεθνούς δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με αντικείμενο την «Προμήθεια με leasing κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες λειοτεμαχισμού στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής» (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 83522)