Τεύχη Δημοπράτησης Ανοικτού Διεθνούς ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με αντικείμενο την σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο για την “Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ”