Τεύχη Δημοπράτησης Ανοικτού Διεθνούς Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, σύμφωνα την υπ’ αριθ. 217/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, για την ανάθεση της σύμβασης για τις “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε.Δ.Σ.Ν.Α.”