Τεύχη Δημοπράτησης Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τίτλο: «Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης του ΕΔΣΝΑ για ένταξη προς χρηματοδότηση δράσεων χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών των Δήμων Περιφέρειας Αττικής» (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 94358)