Συνοπτικός Διαγωνισμός που αφορά την “Αμοιβή για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και την υποστήριξη αξιολόγησης των τοπικών δράσεων των ΟΤΑ της Περιφέρειας Αττικής στο τομέα πρόληψης-επαναχρησιμοποίησης – ανακύκλωσης αποβλήτων”.