Πρόσκληση διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την “Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη δημοπράτηση έργου ΣΔΙΤ”