Ανακοινώσεις
Πρόσκληση 9ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Πρόσκληση 9ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Συνεδριάζει στις 06 Μαΐου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 9ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης για την «Συντήρηση πρασίνου & αρδευτικού δικτύου εγκαταστάσεων Ε.Δ.Σ.Ν.Α.» και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.Π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 2. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τη “Προμήθεια Κατασβεστικού Υγρού”, ορισμός επιτροπής διαγωνισμού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.Π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 3. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής για τα «Συμπληρωματικά Έργα Αποκατάστασης Φθορών στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 4. Λήψη απόφασης για α) έγκριση του 2ου Πίνακα Εργασιών, β) έγκριση ήσσονος σημασίας τροποποίησης και γ) παράταση της υπ’ α.π. 8634/24-07-2020 Σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πανταζής).
 6. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Αγίου Δημητρίου (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 7. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Μαραθώνος (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 8. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Ελευσίνας (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 9. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Κυθήρων (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 10. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 11. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Παλλήνης, βεβαίωσης ότι η πράξη με τίτλο «ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» είναι συμβατή με το ισχύον ΠΕΣΔΑ (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 12. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες Φύλαξης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 13. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ.αρ. 4902/15.4.2021 σύμβαση (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 14. Λήψη απόφασης επί της  υπ αρ. 7194/24-06-2019 σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 15. Λήψη απόφασης επί των προγραμματικών συμβάσεων με Δήμους για την ανάπτυξη & διαχείρισης προγράμματος Ανακύκλωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 16. Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης της υπ. αρ. 3485/ 12.3.2021 σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 17. Λήψη απόφασης Έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Συμπληρωματικά έργα αποκατάστασης φθορών στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).
 18. Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος προς τη ΔΕΗ για παρακράτηση της πρώτης τριμηνιαίας δόσης των εισφορών των Δήμων – μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2021 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 19. Λήψη απόφασης για έκδοση Χ.Ε. προπληρωμής για πληρωμή ΚΤΕΟ Οχημάτων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 20. Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων στο Νοσοκομείο «Θριάσιο» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 21. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας επί αιτήσεως της ΑΑΔΕ για την αναίρεση των με αρ. 1331/2016 και 1295/2018 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο για να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.