Τακτική Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 9ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Πρόσκληση 9ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Συνεδριάζει στις 26 Απριλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 9ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την 4763/07-04-2023 ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ για την προμήθεια κινητού εξοπλισμού προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης ΠΠΕ κα Ασημακοπούλου).

2. Λήψη απόφασης επί Αιτήματος επιστροφής εγγυητικών επιστολών των 4,5 και 6 εκτελεστικών συμβάσεων της Ομάδας Γ της εταιρείας DIMCOM MEΠΕ (εεισηγητής κ. Παπασταμάτης).

3. Λήψη απόφασης επί Αιτήματος επιστροφής εγγυητικών επιστολών των 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22 εκτελεστικών συμβάσεων της Ομάδας Γ της εταιρείας DIMCOM MEΠΕ (εισηγητής κ. Παπασταμάτης).

4. Λήψη απόφασης επί Αιτήματος παράτασης διάρκειας των 19,21,23 εκτελεστικών συμβάσεων της Ομάδας Γ της εταιρείας DIMCOM MEΠΕ (εισηγητής κ. Παπασταμάτης).

5. Λήψη απόφασης παράτασης των υπ. αριθμ.: 8533/08.07.2022, 8534/08.07.2022, 8535/08.07.2022, 8536/08.07.2022, 8537/08.07.2022, 14184/07.11.2022 (Ορθή Επανάληψη της υπ. αριθμ.: 8538/08.07.2022), 8539/08.07.2022, 8540/08.07.2022 Εκτελεστικών Συμβάσεων με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔΣΠ) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» – Ομάδα Θ : «Έξυπνη» νησίδα διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων» της εταιρείας SOUTHSTAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. (εισηγητής κ. Παπασταμάτης).

6. Λήψη απόφασης παράτασης διάρκειας των υπ’ αριθμ.: 8565/08.07.2022, 8566/08.07.2022, 8567/08.07.2022, 8568/08.07.2022, 8569/08.07.2022 και 8570/08.07.2022 Εκτελεστικών Συμβάσεων της Ομάδας I’ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔΣΠ) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» – Ομάδα Ι : «Έξυπνος» οικίσκος διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων» της εταιρείας SOUTHSTAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. (εισηγητής κ. Παπασταμάτης).

7. Λήψη απόφασης επιστροφής εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης της 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης της με αριθμ. πρωτ.: 16473/28.12.2021 Συμφωνίας Πλαίσιο με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔΣΠ) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» – Ομάδα Ι : «Έξυπνος» οικίσκος διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων» της εταιρείας SOUTHSTAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. (εισηγητής κ. Παπασταμάτης).

8. Λήψη απόφασης επί δικαιώματος άσκησης προαίρεσης της υπ. αριθμ. 13262/25.10.2021 Συμφωνίας Πλαίσιο (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5150/13.04.2023 απόφασης Προέδρου για παροχή διευκρινίσεων σε ερώτημα που τέθηκε επί της διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο με τίτλο: «Προμήθεια μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) οκταετούς διάρκειας, ηλεκτρικών ευέλικτων απορριμματοφόρων οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

10. Λήψη απόφασης παράτασης της σύμβασης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΒΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

11. Λήψη απόφασης για σύναψη σύμβασης συνεργασίας με τον Δήμο Αχαρνών για λειοτεμαχισμό και απομάκρυνση ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

12. Λήψη απόφασης για σύναψη σύμβασης συνεργασίας με τον Δήμο Μεγαρέων για λειοτεμαχισμό και απομάκρυνση ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

13. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του διαγωνισμού της σύμβασης Εργασίες Συντήρησης εξειδικευμένου Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού ΣΜΑ Σχιστού» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

14. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών για τη σύμβαση: ‘’Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου του έργου «Κατασκευή Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Νήσου Ύδρας»’’ (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΦΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Δ.Α ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

16. Λήψη απόφασης για την παράταση της υπ. αρ. 6116/20-5-2022 σύμβασης και την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

17. Σχέδιο Κανονισμού Τιμολόγησης Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2023, σύμφωνα με τον Ν. 4555/18 και την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/19 Κ.Υ.Α. – Προσωρινές Εισφορές Δήμων – μελών Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2023 – Περιβαλλοντική Εισφορά έτους 2023 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

18. Λήψη απόφασης έγκρισης της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. Οικονομικού Έτους 2023 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

19. Ενημέρωση και λήψη απόφασης επί του εγγράφου απάντηση της Εκκλησίας της Ελλάδος για το μίσθωμα του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ Σχιστού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

20. Ενημέρωση προς την Ε.Ε. και λήψη απόφασης σχετικά με την από 02/03/23 γνωμοδότηση του Νομικού Συνεργάτη του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. αναφορικά με τις ενέργειες μετά την άσκηση ένδικων βοηθημάτων κατά Α.Β.Κ. για οφειλές από εισαχθείσες ποσότητες υπολειμμάτων αποβλήτων στον ΧΥΤΑ Φυλής από ΚΔΑΥ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

21. Λήψη απόφασης έγκρισης απόφασης Προέδρου ΕΔΣΝΑ για άσκηση αίτησης αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

22. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του ΣτΕ επί αίτησης ακύρωσης του Αρεταίειου Νοσοκομείου (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

23. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παρέμβαση ενώπιον του ΣτΕ επί αιτήσεως ακυρώσεως του Δήμου Φυλής (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

24. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

25. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του διαγωνισμού της σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης και αναβάθμισης πληροφοριακών συστημάτων κεντρικών γραφείων και εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων (Αριθμ. Πρωτ. 1646/09-02-2023) (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).