Τακτική Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 9ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Πρόσκληση 9ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Συνεδριάζει στις 14 Μαρτίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (A’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/20 και την εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Εγκ. 426/77233/13.11.2020. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 9ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

  1. Λήψη απόφασης τροποποίησης της ΑΕΕ 425/2021 που αφορά τον ορισμό Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Συμπληρωματικά έργα αποκατάστασης φθορών στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγητές μέλος της επιτροπής παραλαβής κ. Πανταζής και Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΥΠΑ κ. Πετρόπουλος).

  2. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής παραλαβής για την “Προμήθεια βυτίου νερού” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

  3. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και όρων πρόσκλησης  για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΠΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Ο.Ε.Δ.Α ΦΥΛΗΣ” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

  4. Λήψη απόφασης επί αιτήματος έγκρισης υπεργολάβου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

  5. Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Υπηρεσίες Υποστήριξης Δήμων Περιφέρειας Αττικής στην Υλοποίηση των προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή των Βιοαποβλήτων» με α.α. 153663 ΕΣΗΔΗΣ (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Παπασταμάτης).

  6. Λήψη απόφασης για την σύναψη 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της με αρ. πρωτ. 13262/25-10-2021 Συμφωνίας Πλαίσιο με αντικείμενο την «Αμοιβή για Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης του ΕΔΣΝΑ για ένταξη προς χρηματοδότηση δράσεων χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών των Δήμων Περιφέρειας Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

  7. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για την υπ’ αριθμ. 2402/03.03.2022 σύμβαση μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε με αντικείμενο την «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού συλλογής βιοαποβλήτων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

  8. Λήψη απόφασης για έγκριση Προμελέτης για το έργο: «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Ν. Ύδρας» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

  9. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Πόρου (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

  10. Έγκριση μελέτης και όρων Διακήρυξης Διαγωνισμού για υπηρεσίες τεχνικής & οικονομικής αξιολόγησης του συνόλου της εγκατάστασης του Αποτεφρωτήρα ΕΑΥΜ. (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΘΕΑ κ. Αρβανίτης).

  11. Λήψη Απόφασης για άρση ή μη δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας Γ.Ο.Ν.Κ “ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

  12. Λήψη απόφασης για αίτημα απομείωσης της υπ’ αριθμ. 15478/9-12-21 σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

  13. Λήψη απόφασης περί παράτασης των συμβάσεων  που συνήφθησαν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του COVID-19 (ΣΟΧ1/2021 και ΣΟΧ2/2021), μέχρι και την 31η Μαΐου 2022.

  14. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για αντίκρουση αιτήσεων αναστολής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

 

Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα αποσταλεί το Link συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.