Ανακοινώσεις
Πρόσκληση 8ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Πρόσκληση 8ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Συνεδριάζει στις 15 Απριλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέμαυα ημερήσιας διάταξης της 6ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Ενημέρωση για την εξέλιξη του διαγωνισμού «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»  (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 2. Λήψη απόφασης χρονικής παράτασης του έργου “Κατασκευή χώρου για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Αττικής”»  (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 3. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της σύμβασης “Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ” για τις ομάδες Α,Β και Γ2»  (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 4. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Περιστερίου (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 5. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Ασπροπύργου (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 6. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Κερατσινίου (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 7. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Αίγινας (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 8. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Νίκαιας-Αγίου Ι. Ρέντη, βεβαίωσης ότι οι δράσεις που περιλαμβάνονται προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης” είναι συμβατές με το ισχύον ΠΕΣΔΑ (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 9. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Αγίων Αναργύρων, βεβαίωσης ότι οι δράσεις που περιλαμβάνονται προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης” είναι συμβατές με το ισχύον ΠΕΣΔΑ (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 10. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Χαλανδρίου, βεβαίωσης ότι οι δράσεις που περιλαμβάνονται προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης” είναι συμβατές με το ισχύον ΠΕΣΔΑ (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 11. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, βεβαίωσης ότι η προτεινόμενη πράξη με τίτλο: «Ενίσχυση του συστήματος διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης» είναι συμβατή με το ισχύον ΠΕΣΔΑ (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 12. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Κορυδαλλού, βεβαίωσης ότι το υποέργο που περιλαμβάνεται προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης” είναι έργο πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας σύμφωνα με το ισχύον ΠΕΣΔΑ (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 13. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης, βεβαίωσης ότι η προτεινόμενη πράξη με τίτλο: «Γωνιές Ανακύκλωσης στον Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης» είναι συμβατή με το ισχύον ΠΕΣΔΑ (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 14. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου, βεβαίωσης ότι η προτεινόμενη πράξη με τίτλο: «Γωνιές Ανακύκλωσης και εξοπλισμός διακριτής συλλογής στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου» είναι συμβατή με το ισχύον ΠΕΣΔΑ (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 15. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Σπετσών, βεβαίωσης ότι η προτεινόμενη πράξη με τίτλο: «Προμήθεια γωνιών Ανακύκλωσης / Συστημάτων αποθήκευσης ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων & απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας» είναι συμβατή με το ισχύον ΠΕΣΔΑ (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 16. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβης συμβάσεων Δ/νσης ανακύκλωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης). 
 17. Έγκριση Πρακτικού Ι Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής –Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης Τεχνικών προσφορών του Διαγωνισμού «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Καψιμάλη).
 18. Έγκριση 1ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών και Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών για τον διαγωνισμό «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ&ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΛΩΣΗΣ» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Καψιμάλη).
 19. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Φώτος).
 20. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου για την Σύναψη Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου με αντικείμενο τον Λειοτεμαχισμό και Μεταφόρτωσης Ογκωδών και Πράσινων Απορριμμάτων και έγκριση Σχεδίου Σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 21. Έγκριση 4oυ Πρακτικού ελέγχου αποσφράγισης/αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) Αποβλήτων (ΟΜΑΔΑ ΣΤ)» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αναστασόπουλος).
 22. Έγκριση Πρακτικού  Ι  Φάσης Β.ΙΙ  του διαγωνισμού με Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση του διαγωνισμού «Αναβάθμιση και Λειτουργία του ΕΜΑ Άνω Λιοσίων και μετατροπή του σε πράσινο εργοστάσιο» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αναστασόπουλος).
 23. Λήψη απόφασης σχετικά με τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων των Δήμων ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).
 24. Λήψη απόφασης καταβολής μέρους αντισταθμιστικών οφελών έτους 2020 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 25. Λήψη απόφασης αποστολής αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόδοση της διαφοράς παρακρατούμενων εισφορών 4ου Τριμήνου 2020, ποσού 223.628,58 € (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 26. Έγκριση όρων δημοπρασίας για την εκποίηση ανακυκλώσιμου χαρτιού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 27. Έγκριση όρων δημοπρασίας για την εκποίηση παλαιοσιδήρου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 28. Έγκριση μελέτης και ανάθεση για την διενέργεια μοριακού ελέγχου στους εργαζόμενους του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 29. Λήψη απόφασης έγκρισης της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. οικονομικού έτους 2021 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 30. Διευκρίνιση επί της υπ’ αριθ. 163/2018 απόφασης της Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).
 31. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επί εφέσεως του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).
 32. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).
 33. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας για την υπογραφή συμβολαιογραφικών εγγράφων (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).
 34. Έγκριση ανάθεσης, λόγω του κατεπείγοντος,  εντολής χειρισμού υποθέσεως διοικητικής φύσεως, σε δικηγόρο και καταβολής δικηγορικής αμοιβής» (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο για να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.