Τακτική Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 8ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Πρόσκληση 8ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Συνεδριάζει στις 29 Μαρτίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 41, 78 και 74 της από 09 Ιουλίου 2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (A’ 136) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 41 του Ν. 4954/22 και την εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Εγκ. 46731/13.07.2022, για να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση 1ου, 2ου, 3ου και 4ου Πρακτικών Διεξαγωγής Διαγωνισμού «Έλεγχος Εγγυητικών» για την «Προμήθεια κλαδοτεμαχιστών» με α.α. 178590 ΕΣΗΔΗΣ (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Παπασταμάτης).

2. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, με αντικείμενο τη παροχή υπηρεσιών λειοτεμαχισμού, μεταφόρτωσης ογκωδών και πρασίνων απορριμμάτων και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου, με αντικείμενο τη παροχή υπηρεσιών λειοτεμαχισμού, μεταφόρτωσης ογκωδών και πρασίνων απορριμμάτων και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

4. Λήψη απόφασης για την σύναψη νέας σύμβασης Λειοτεμαχισμού ογκωδών απορριμμάτων και αποβλήτων πρασίνου και μεταφόρτωσης αυτών (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

5. Έγκριση Πρακτικού για την «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Λειτουργία Οξειδωτικών για Απολύμανση, Απόσμηση και Προστασία της ΟΕΔΑ Φυλής. (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Καψιμάλη).

6. Λήψη απόφασης έγκρισης 3ου ΑΠΕ του έργου «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΦΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Δ.Α ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

7. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Κατασκευή χώρου για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Αττικής”» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

8. Λήψη απόφασης έγκρισης 4ου Πρακτικού (έλεγχος και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος πυρανίχνευσης στο ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κα Κοτσεκίδου).

9. Λήψη απόφασης έγκρισης 3ου (Έλεγχος και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) για Παροχή των υπηρεσιών λειτουργίας, συντήρησης και επαύξησης δυναμικότητας μονάδων επεξεργασίας στραγγισμάτων της Ο.Ε.Δ.Α. Δυτ. Αττικής» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κα Κοτσεκίδου).

10. Λήψη απόφασης-γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4014/2011 και προβλέπονται στο ρυμοτομικό σχέδιο εφαρμογής στην Περιοχή «Μάτι» Αττικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Ι του άρθρου 41 Ν. 4964/2022 (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

11. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 3926 /23.3.2023 Απόφασης Προέδρου για τη χορήγηση διευκρινίσεων στον Διαγωνισμό: «Κατασκευή Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Ν. Ύδρας» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

12. Λήψη απόφασης αποστολής αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόδοση της διαφοράς παρακρατούμενων εισφορών 4ου Τριμήνου 2022 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

13. Λήψη απόφασης εξόφλησης αντισταθμιστικών οφελών έτους 2022 στον
Δήμο Φυλής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

14. Έγκριση Πρακτικού (δικαιολογητικά Κατακύρωσης διαγωνισμού) για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για τις ανάγκες των εργαζομένων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαγωνισμού κ. Βουρνάς).

15. Λήψη απόφασης για συμμετοχή αντιπροσωπείας του ΕΔΣΝΑ στην διεθνή έκθεση IFAT EURASIA στην Κωνσταντινούπολη (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

16. Λήψη απόφασης για συμμετοχή αντιπροσωπείας του ΕΔΣΝΑ σε υποδομές αναερόβιας επεξεργασίας απορριμμάτων στο εξωτερικό (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

17. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη προτάσεως ενδοδικαστικού συμβιβασμού στο πλαίσιο αγωγών ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

18. Λήψη απόφασης έγκρισης απόφασης Προέδρου και παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο επί αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

19. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών επί εφέσεως του ΓΝΑ Γεννηματάς (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

20. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί εφέσεως του ΓΑΝΠ Μεταξά (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

 


Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα αποσταλεί το Link συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.