Τακτική Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 8ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Πρόσκληση 8ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Συνεδριάζει στις 01 Μαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (A’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/20 και την εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Εγκ. 426/77233/13.11.2020. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 8ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την «Προμήθεια κλαδοτεμαχιστών» (εισηγητής ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

2. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Εργασίες διαμόρφωσης, διευθέτησης & εξομάλυνσης πρανών κυττάρων του ΧΥΤΑ Φυλής» (εισηγητές μέλος της επιτροπής παραλαβής κ. Πανταζής και Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΥΠΑ κ. Πετρόπουλος).

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού Ολοκλήρωσης της Α’ Φάσης του διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για το έργο: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγητής Γ. Αρβανίτης, Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού).

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού Ολοκλήρωσης της Α’ Φάσης του του διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για το έργο: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α) ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ» (εισηγητής Σ. Αναστασόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού).

5. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 154/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγητής Β. Χατζηγιαννάκης, νομικός συνεργάτης).

6. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς (εισηγητής Β. Χατζηγιαννάκης, νομικός συνεργάτης).

Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα αποσταλεί το Link συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.