Τακτική Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Συνεδριάζει στις 10 Μαρτίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 41, 78 και 74 της από 09 Ιουλίου 2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (A’ 136) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 41 του Ν. 4954/22 και την εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Εγκ. 46731/13.07.2022, για να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπ’ αριθμ 7237/07-06-2021 Σύμβασης Ανάθεσης για την «Προμήθεια κινητού Εξοπλισμού για το πρόγραμμα συλλογής βιοαποβλήτων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) πενταετούς διάρκειας» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

2. Λήψη απόφασης για έγκριση επιτροπής πρωτοκόλλου παρακολούθησης-παραλαβής της με αρ. πρωτ. 2473/23-02-2023 Σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΥΠΑ κ. Πετρόπουλος )

3. Λήψη απόφασης έγκρισης 2ου Πρακτικού (Έλεγχος και αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς) για την “Παροχή των υπηρεσιών λειτουργίας, συντήρησης και επαύξησης δυναμικότητας μονάδων επεξεργασίας στραγγισμάτων της Ο.Ε.Δ.Α. Δυτ. Αττικής” (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Κοτσεκίδου).

4. Έγκριση 1ου,2ου, 3ου & 4ου Πρακτικών Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την «Υπηρεσίες αριστοποίησης Compost, παραγωγής ενεργοποιητών και νέου τύπου λιπασμάτων» με α.α. 180376 ΕΣΗΔΗΣ (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Παπασταμάτης).

5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της εταιρείας Helesi για παράταση των Εκτελεστικών Συμβάσεων της Ομάδας Η’ (εισηγητής κ. Παπασταμάτης).

6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της εταιρείας Helesi για παράταση των Εκτελεστικών Συμβάσεων της Ομάδας Ζ’ (εισηγητής κ. Παπασταμάτης).

7. Παροχή γνώμης επί του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Αχαρνών (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

8. Παροχή γνώμης επί του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Αγκιστρίου (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

9. Λήψη απόφασης για μετακίνηση των οχημάτων του ΕΔΣΝΑ με σκοπό την μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στους σεισμόπληκτους της Τουρκίας και έγκριση αιτήματος προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έκδοση άδειας εκτός συνόρων.

10. Λήψη απόφασης για απόδοση ΧΕ εντάλματος προπληρωμής, απαλλαγής υπολόγου, έκδοση εκ νέου Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.

 

Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα αποσταλεί το Link συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.