Τακτική Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Συνεδριάζει στις 25 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (A’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/20 και την εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Εγκ. 426/77233/13.11.2020. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 7ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Αχαρνών για τη σύναψη νέας σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου Αχαρνών, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών λειοτεμαχισμού και μεταφόρτωσης ογκωδών και πρασίνων απορριμμάτων και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

2. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη 1ης Τροποποίησης της υπ΄αρ. πρωτ. 1085/28.1.21 Σύμβασης με αντικείμενο “Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και ελέγχου για τους ΧΥΤΑ στις ΟΕΔΑ Δυτ. και Ανατ. Αττικής, τους ανενεργούς-αποκατασταθέντες ΧΑΔΑ Αττικής και το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Σχιστού-ΤΜΗΜΑ 1” (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 3ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών, της 2ης τροποποίησης σύμβασης κατασκευής και παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

4. Λήψη απόφασης έγκρισης 1ου Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής
– τεχνικής προσφοράς) και 2ου Πρακτικού (έλεγχος και αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς) για το διαγωνισμό με τίτλο «Υποστηρικτικές εργασίες λειοτεμαχισμού ΟΕΔΑ Φυλής» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κα Κοτσεκίδου).

5. Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού για το διαγωνισμό :Εργασίες Απομάκρυνσης Διάσπαρτων Απορριμμάτων στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κα Καψιμάλη).

6. Έγκριση μελέτης εφαρμογής και προγράμματος ποιότητας έργου για την αναβάθμιση και λειτουργία του ΕΜΑ Α. Λιοσίων και την μετατροπή αυτού σε πράσινο εργοστάσιο (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

7. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 418/2021 ΑΕΕ για την αντικατάσταση μέλους της επιτροπής παραλαβής της υπ’ αριθμ. πρωτ. 9767/02.08.2021 σύμβασης μεταξύ ΕΔΣΝΑ και «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – W.A.T.T. Α.Ε. – ENVIROPLAN- ΑΡΣΗ Α.Ε.», με αντικείμενο την «Αναβάθμιση και Λειτουργία του ΕΜΑ Α. Λιοσίων και τη μετατροπή αυτού σε Πράσινο Εργοστάσιο» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

8. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 13262/25.10.2021 σύμβασης με αντικείμενο την «Αμοιβή για υπηρεσίες υποστήριξης σύνταξης εκθέσεων ΥΓΟΣ δράσεων χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων των Δήμων Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων για ένταξη προς χρηματοδότηση» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

9. Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την «Προμήθεια έξυπνων κάδων οικιακής κομποστοποίησης» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

10. Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια επιφανειακών γωνιών ανακύκλωσης» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Παπασταμάτης).

11. Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 11523/21-09-2021 σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας -οφιοαπώθησης – απολύμανσης των κεντρικών χώρων, όλων των εργοταξιακών χώρων &των οχημάτων λόγω του COVID-19 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

12. Έκθεση επί των Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το τέταρτο Τρίμηνο του 2021 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

13. Λήψη απόφασης έγκρισης της 1ης Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2022 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

14. Λήψη απόφασης καταβολής μέρους αντισταθμιστικών οφελών έτους 2021 στον Δήμο Φυλής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

15. Έγκριση πρακτικών για τον Εκσυγχρονισμό, Αναβάθμιση, Μετατροπή και Λειτουργία, κατά παραχώρηση, της Εγκατάστασης Θερμικής Επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

16. Έγκριση όρων πρόσκλησης Β΄ Φάσης δημοπρασίας για Μ.Ε.Β.Α. Ραφήνας – Πικερμίου. (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

17. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί ανακοπής του Αρεταιείου Νοσοκομείου (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

18. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

19. Έγκριση ανάθεσης εντολής χειρισμού υποθέσεως σε δικηγόρο και καταβολής δικηγορικής αμοιβής (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

 

Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα αποσταλεί το Link συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.