Ανακοινώσεις
Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Συνεδριάζει στις 23 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέμαυα ημερήσιας διάταξης της 6ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου “Κατασκευή χώρου για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Αττικής” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

2. Λήψη απόφασης Ορισμού Επιτροπής Βλαβών του έργου “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Β΄ Φάσης” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

3. Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου “Εργασίες διαμόρφωσης, διευθέτησης & εξομάλυνσης πρανών κυττάρων του ΧΥΤΑ Φυλής»” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ανακατανομής ποσοτήτων και χορήγησης παράτασης της υπ. αρ. 9505/10-08-2020 Σύμβασης Προαίρεσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

5. Λήψη απόφασης χορήγησης διευκρινίσεων επί ερωτημάτων στα πλαίσια του διαγωνισμού του υποέργου 1 με τίτλο: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

6. Λήψη απόφασης επί του τεύχους τροποποιήσεων στα πλαίσια του διαγωνισμού του υποέργου 1 με τίτλο: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της Μελέτης και των όρων Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «Αμοιβή για υπηρεσίες φύλαξης ΟΕΔΑ ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της Μελέτης και των όρων Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για τη «Προμήθεια κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες μεταφοράς απορριμμάτων του Δήμου Κυθήρων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

9. Λήψη απόφασης ορισμού Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης «Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing για προμήθεια οχημάτων & δικύκλων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

10. Λήψη απόφασης ορισμού Επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΤΙΟΥ ΝΕΡΟΥ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

11. Λήψη απόφασης ορισμού Επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης «Προμήθεια βυτιοφόρου καυσίμων Δ/νσης ΔΥπΑ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

12. Έγκριση 1ου πρακτικού (αξιολόγηση δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) κ 2ου πρακτικού (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) του διαγωνισμού «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

13. Έγκριση 2ου πρακτικού (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς) του διαγωνισμού «Προμήθεια Βυτίου Νερού» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

14. Ενημέρωση για την εξέλιξη του διαγωνισμού «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ» και λήψη απόφασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

15. Έγκριση ανανέωσης της σύμβασης με την εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε για τη μεταφορά των αποβλήτων της ΕΥΔΑΠ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

16. Έγκριση Πρακτικού Ι του Διαγωνισμού «Προμήθεια υλικού για την προώθηση της ανακύκλωσης» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αναστασόπουλος).

17. Έγκριση Πρακτικού (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ των ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) του συνοπτικού Διαγωνισμού «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής γεφυροπλαστιγγών και προμήθεια ανταλλακτικών ζυγιστικών διατάξεων» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αρβανίτης).

18. Ενημέρωση και λήψη απόφαση για την τεχνική αξιολόγηση και την οριστική παραλαβή της σύμβασης λειτουργίας του ΕΜΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).

19. Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης της υπ. αρ. 12248/12.10.2020 σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).

20. Συγκρότηση επιτροπής του διαγωνισμού «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΒΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).

21. Διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού με τίτλο «Αναβάθμιση και Λειτουργία του ΕΜΑ Άνω Λιοσίων  και μετατροπή αυτού σε ʺΠράσινο Εργοστάσιοʺ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).

22. Έγκριση της Απόφασης Προέδρου περί της προσαρμογής της δυναμικότητας του ΕΜΑ(εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).

23. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ ΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της επιτροπής κα Μαλλίρη).

24. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης για τις “Υπηρεσίες φύλαξης ΣΜΑ” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).

25. Λήψη απόφασης για σύναψη σύμβασης με τον Δήμο Αίγινας για τη χρήση του ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).

26. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δ. Μαρκοπούλου- Μεσογαίας βεβαίωσης ότι η πράξη με τίτλο «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δ. Μαρκοπούλου- Μεσογαίας» περιλαμβάνεται, ως έργο /δράση πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας στο ΠΕΣΔΑ Αττικής καθώς και βεβαίωση διαθεσιμότητας αποδέκτη (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

27. Λήψη απόφασης για χορήγηση, στον Δήμο Μεγαρέων, βεβαίωσης για την αναγκαιότητα έργου διαχείρισης αποβλήτων στο πλαίσιο υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

28. Λήψη απόφασης για χορήγηση, στον Δ. Περιστερίου βεβαίωσης ότι η προτεινόμενη πράξη με τίτλο: «Δημιουργία συλλογής χωριστών ρευμάτων ανακύκλωσης στον Δήμο Περιστερίου» είναι συμβατή με το ΠΕΣΔΑ Αττικής (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

29. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος βεβαίωσης ότι η προτεινόμενη πράξη είναι συμβατή με το ΠΕΣΔΑ Αττικής καθώς και βεβαίωση διαθεσιμότητας αποδέκτη (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

30. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης, ορισμός συμμετέχοντος μέλους της ΕΕ και συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ ΝΑ Αττικής» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

32. Ενημέρωση σχετικά με την Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ (Πρόσκληση «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»: Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων) και λήψη απόφασης για την αποδοχή/έγκριση του τεύχους «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΩΝ» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

33. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Καλλιθέας βεβαίωσης ότι η προτεινόμενη πράξη με τίτλο:” Δράσεις για τη χωριστή συλλογή και μεταφορά των παραγόμενων αστικών βιοαποβλήτων και Δημιουργία  Έξυπνων και Ενεργειακά Αυτόνομων Γωνιών Ανακύκλωσης για την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στον Δ. Καλλιθέας” είναι συμβατή με το ΠΕΣΔΑ Αττικής (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

34. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Αγίας Παρασκευής βεβαίωσης ότι η προτεινόμενη πράξη  είναι συμβατή με το ΠΕΣΔΑ Αττικής καθώς και βεβαίωση διαθεσιμότητας αποδέκτη (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

35. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας βεβαίωσης ότι η προτεινόμενη πράξη με τίτλο «ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΡΙΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ -ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ είναι συμβατή με το ΠΕΣΔΑ Αττικής (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

36. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Βύρωνα, βεβαίωσης ότι οι δράσεις που περιλαμβάνονται προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης” είναι πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας και συμβατές με το ισχύον ΠΕΣΔΑ (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

37. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Βύρωνα, βεβαίωσης ότι η προτεινόμενη πράξη για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” περιλαμβάνεται ως έργο/δράση  πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας στο  ΠΕΣΔΑ (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

38. Σχεδιασμός επόμενων ενεργειών για τη Μονάδα Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και προσομοιαζόντων με αυτά (εισηγητής Αν Προϊστάμενος Δ/νσης Θερμικής Επεξεργασίας κ. Αναστασόπουλος).

39. Έγκριση 1ου Πρακτικού (Αξιολόγηση δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) και 2ου Πρακτικού (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών)  για τον διαγωνισμό «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΔΣΝΑ», προς ανάδειξη προσωρινού μειοδότη (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Φώτος).

40. Έγκριση Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού (Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς) για την «Προμήθεια Βυτίου Νερού» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Φώτος).

41. Ενημέρωση  για  το «Πλαίσιο Δράσεων για την προώθηση της Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης» και λήψη απόφασης για τις περαιτέρω ενέργειες (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης ΠΠΕ κα Ασημακοπούλου).

42. Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασίας «Εκποίηση ανακυκλώσιμου παλαιοχάρτου από το Πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή του ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

43. Λήψη απόφασης σχετικά με την εταιρεία «Οικοανακύκλωση Α.Ε» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

44. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους μεταφόρτωσης του Δήμου Αγ. Δημητρίου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

45. Λήψη απόφασης καταβολής μέρους Αντισταθμιστικών Οφελών έτους 2020 στο Δήμο Φυλής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

46. Λήψη απόφασης για έκδοση Χ.Ε προπληρωμής με υπόλογο τον υπάλληλο του ΕΔΣΝΑ Βαρβαρόπουλο Ιωάννη για την πληρωμή δαπάνης ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων αυτοκινήτων-οχημάτων-μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

47. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την ένταξη του ΕΔΣΝΑ στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», μετά την Πρόσκληση ΑΤ 12 του ΥΠΕΣ (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).

48. Χορήγηση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την άσκηση προσφυγής ανάκλησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).

49. Χορήγηση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).

50. Έγκριση ανάθεσης εντολής χειρισμού υποθέσεων σε δικηγόρο, λόγω του κατεπείγοντος και καταβολής δικηγορικής αμοιβής (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο για να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.