Τακτική Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Συνεδριάζει στις 28 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 41, 78 και 74 της από 09 Ιουλίου 2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (A’ 136) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 41 του Ν. 4954/22 και την εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Εγκ. 46731/13.07.2022, για να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:


1. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την “Κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου υπηρεσιών δημιουργικής ή/και απλής επαναχρησιμοποίησης υλικών” (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης ΠΠΕ κα Ασημακοπούλου).

2. Έγκριση μελέτης για την «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση» και λήψη απόφασης για την Διακήρυξη διαγωνισμού (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης ΠΠΕ κα Ασημακοπούλου).

3. Έγκριση σύναψης σχεδίου σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και του Δήμου Σαλαμίνας με αντικείμενο την συλλογή ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

4. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 385/2022 Α.Ε.Ε. που αφορά την «Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για υπηρεσίες φύλαξης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ΣΜΑ Σχιστού» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

5. Λήψη απόφασης για την σύναψη σύμβασης προαίρεσης της υπ. αρ. 15478/9-12-2021 σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

6. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και όρων διακήρυξης για τις «Εργασίες απομάκρυνσης διάσπαρτων απορριμμάτων στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

7. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Αντώνης Τρίτσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

8. Ενημέρωση για απόρριψη αποβλήτων στη θέση «Μαγούλα» στον Δήμο Ασπροπύργου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

9. Λήψη απόφασης για την σύναψη όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και του Δήμου Φυλής για την υπηρεσία: «Καθαρισμός χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στις γειτνιάζουσες με τον ΟΕΔΑ περιοχές του Δήμου Φυλής» (εισηγητής Χ. Παππούς Δήμαρχος Φυλής).

10. Έγκριση πρότασης αναδόχου Κ/Ξ για τη τροποποίηση της υπ. αρ. 8375/5-7-2021 σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

11. Έγκριση ανανέωσης σύμβασης με ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε με διάρκεια μέχρι 31/12/23 για τη μεταφορά των αποβλήτων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

12. Επανέγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την “Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων” και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

13. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την “Προμήθεια κινητών κέντρων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης μαθητών στην κυκλική οικονομία” και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

14. Συγκρότηση Επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία ΜΕΒΑ Μεγάρων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

15. Λήψη απόφασης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΠΑΔΑ για την ανάπτυξη και διαχείριση προγράμματος ανακύκλωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

16. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τις «Υπηρεσίες Διαχείρισης των έξυπνων κάδων οικιακής κομποστοποίησης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

17. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 1307/31.01.23 Απόφασης Προέδρου για τη χορήγηση διευκρινίσεων στον Διαγωνισμό: «Προμήθεια κάδων συλλογής Βιοαποβλήτων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

18. Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την Προμήθεια και εγκατάσταση ανταλλακτικών για τα συστήματα υπόγειας & ημιυπόγειας αποθήκευσης για τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης 4, 5, και 6 ρευμάτων με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης – καταγραφής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

19. Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την Προμήθεια κάδων συλλογής χαρτιού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

20. Έγκριση 1ου & 2ου Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Κάδων Συλλογής Βιοαποβλήτων» με α.α. 180348 ΕΣΗΔΗΣ (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Παπασταμάτης).

21. Έγκριση 1ου, 2ου, 3ου και 4ου Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού «Αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού» για την «Προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης και επεξεργασίας μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) οκταετούς διάρκειας» με α.α. 180247 ΕΣΗΔΗΣ (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Παπασταμάτης).

22. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 1703/10.2.23 Απόφασης Προέδρου για τη χορήγηση διευκρινίσεων στον Διαγωνισμό: «Κατασκευή Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Ν. Ύδρας» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

23. Λήψη απόφασης έγκρισης 1ου Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς) για την «Παροχή των υπηρεσιών λειτουργίας, συντήρησης και επαύξησης δυναμικότητας μονάδων επεξεργασίας στραγγισμάτων της Ο.Ε.Δ.Α. Δυτ. Αττικής» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Κοτσεκίδου).

24. Λήψη απόφασης έγκρισης 3ου Πρακτικού (Έλεγχος και αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς) για την «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος πυρανίχνευσης στο ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κ Κοτσεκίδου).

25. Έγκριση 1ου , 2ου & 3ου Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού (ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) για τον Διαγωνισμό: «Προμήθεια ειδών μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) προσωπικού Ε.Δ.Σ.Ν.Α.» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Βουρνάς).

26. Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής του ΕΔΣΝΑ έτους 2023 και ορισμός υπολόγου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

27. Λήψη απόφασης εξόφλησης αντισταθμιστικών οφελών έτους 2021 στους Δήμους Ασπροπύργου, Περάματος & Κερατσινίου – Δραπετσώνας (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

28. Λήψη απόφασης για ορισμό υπαλλήλων σε Επιτροπές του ΕΔΣΝΑ για προμήθειες και υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 118 του νόμου 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

29. Λήψη απόφασης καταβολής μέρους αντισταθμιστικών οφελών & συμψηφισμού με εισφορές έτους 2022 Δήμου Φυλής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

30. Λήψη απόφασης καταβολής μέρους αντισταθμιστικών οφελών & συμψηφισμού με εισφορές έτους 2022 Δήμου Ασπροπύργου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

31. Έκθεση επί των Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το τέταρτο Τρίμηνο του 2022 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

32. Ματαίωση διαγωνιστικής διαδικασίας της υπ’αριθμ.9420/26-07-22 Διακήρυξης που αφορά την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ COVID 19» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Φώτος).

33. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης νομικού συνεργάτη για αναγνώριση προϋπηρεσίας εργαζόμενων μετά την έκδοση σε συνέχεια κατάταξής τους σε προσωποπαγείς θέσεις ΙΔΑΧ (εισηγητής ο νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ κ. Χατζηγιαννάκης).

34. Έγκριση ανάθεσης εντολής χειρισμού υποθέσεως σε δικηγόρο και καταβολής δικηγορικής αμοιβής (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Αυτ. Τμήματος Ευθύνης Προέδρου κα Σταθοπούλου).

35. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη εφέσεων κατά αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Αυτ. Τμήματος Ευθύνης Προέδρου κα Σταθοπούλου).

36. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη έφεσης κατά της με αρ. 1221/2023 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Αυτ. Τμήματος Ευθύνης Προέδρου κα Σταθοπούλου).

 

Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα αποσταλεί το Link συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.