Ανακοινώσεις
Πρόσκληση 6ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Πρόσκληση 6ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Συνεδριάζει στις 9 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 6ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι τα εξής:

  1. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας για άσκηση προσφυγή ανάκλησης κατά της με 683/2021 Πράξης του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
  2. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες Διαχείρισης σύμμεικτων και άλλων απορριμμάτων στον ΧΥΤ Κυθήρων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

 

(Το κατεπείγον της πρόσκλησης αιτιολογείται από την ανάγκη της αδιάλειπτης λειτουργίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής στα Κύθηρα καθώς η υφιστάμενη σύμβαση λήγει και σε περίπτωση μη παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών θα τεθεί σε κίνδυνο η απρόσκοπτη διαχείριση των απορριμμάτων του νησιού, η δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό προτείνεται τόσο η άσκηση προσφυγής ανάκλησης κατά της ανωτέρω Πράξης του Ζ’ Κλιμακίου του Ελ. Συνεδρίου που έκρινε ότι κωλύεται η σύναψη του σχεδίου της σύμβασης με το αυτό αντικείμενο όσο και η εκκίνηση νέου διαγωνισμού).

 

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Αντιπρόεδρο για να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.