Τακτική Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2024

Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2024

Συνεδριάζει στις 22 Απριλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 5ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Λήψη απόφασης επί Προτάσεων του Προέδρου του ΕΔΣΝΑ για την έγκριση του Προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ έτους 2024 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).
 2. Λήψη απόφασης έγκρισης Πίνακα Εκτελεστέων Έργων του ΕΔΣΝΑ έτους 2024 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου σύμβασης για διάθεση αποστειρωμένων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 4. Λήψη απόφασης για παράταση χρόνου ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών του διαγωνισμού την «Προμήθεια μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) οκταετούς διάρκειας, ηλεκτρικών ευέλικτων απορριμματοφόρων οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων» με α.α 186912 ΕΣΗΔΗΣ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 5. Λήψη απόφασης επιστροφής εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης των 43ης, 44ης, 45ης, 48ης, 76ης, 77ης, 78ης, 79ης, 80ης, 81ης και 82ης, εκτελεστικών συμβάσεων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1076/01.02.2022 Σύμβασης Πλαίσιο με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων διαλογής στην Πηγή (ΔΣΠ) αποβλήτων Ομάδα Γ Προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Υπόγειας & Ημιυπόγειας Αποθήκευσης για τη Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης 4,5, και 6 ρευμάτων με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης – καταγραφής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 6. Λήψη απόφασης επιστροφής εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης της υπ΄αριθμ.: 16473/29.12.2021 Συμφωνίας Πλαίσιο καθώς και των 8ης 10ης 11ης 12ης 13ης 14ης 15ης και 16ης εκτελεστικών συμβάσεων αυτής με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων υπόγειας αποθήκευσης με σύστημα ανύψωσης για την δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης» ΟΜΑΔΑ Δ  Προμήθεια και εγκατάσταση  συστημάτων Υπόγειας αποθήκευσης με σύστημα ανύψωσης για τη Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 7. Λήψη Απόφασης επί αποδοχής προσφοράς της εταιρείας ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 8. Λήψη απόφασης για παράταση συμβατικής προθεσμίας της προμήθειας εξοπλισμού ανακύκλωσης και επεξεργασίας (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 9. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπ’ αριθμ. 10207/2021 σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Σχιστού» καθώς και της 1ης τροποποιητικής Σύμβασης με αριθμό πρωτοκόλλου υπ΄αριθμ. 10557/11-8-2022 και επιστροφή των αντίστοιχων εγγυητικών καλής εκτέλεσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 10. Λήψη απόφασης κατόπιν αιτήματος του Δήμου Νέας Σμύρνης με υπ΄αριθμ. 17590/20-12-2023 για σύναψη νέας σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και του Δήμου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 11. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας  μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης με αντικείμενο τη παροχή υπηρεσιών λειοτεμαχισμού, μεταφόρτωσης ογκωδών και πρασίνων απορριμμάτων και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 12. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Ωρωπού για τη σύναψη Σύμβασης Συνεργασίας με αντικείμενο τη παροχή υπηρεσιών λειοτεμαχιστή και οχήματα για μεταφόρτωση ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 13. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με αντικείμενο την διάθεση εξοπλισμού για λειοτεμαχισμό και κοντέινερς (containers) για την απομάκρυνση των υλικών που θα προκύψουν (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 14. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Σαλαμίνας για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας  μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου Σαλαμίνας με αντικείμενο τη παροχή υπηρεσιών λειοτεμαχισμού, μεταφόρτωσης ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 15. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Κηφισιάς για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου Κηφισιάς με αντικείμενο τη παροχή υπηρεσιών λειοτεμαχισμού, μεταφόρτωσης ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 16. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Φυλής για τη σύναψη Σύμβασης Συνεργασίας με αντικείμενο τη παροχή υπηρεσιών λειοτεμαχισμού, μεταφόρτωσης ογκωδών και πρασίνων απορριμμάτων και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 17. Λήψη απόφασης καταβολής αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης της υπαλλήλου του ΕΔΣΝΑ κας Μαρκίδη Παρασκευής του Αλεξάνδρου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Α’ (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
 18. Λήψη απόφασης περί καταβολής αποζημίωσης λόγω θανάτου του υπαλλήλου του ΕΔΣΝΑ Βινίρη Φρατζέσκου του Δημητρίου, με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, κλάδου ΥΕ εργατών με βαθμό Γ’ (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
 19. Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος προς τη ΔΕΗ για παρακράτηση της πρώτης τριμηνιαίας δόσης των εισφορών των Δήμων – μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2024 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 20. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθ. 621/2024 αποφάσεως Προέδρου ΕΔΣΝΑ για την άσκηση προσφυγής ανάκλησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ευθύνης Προέδρου κα Σταθοπούλου).
 21. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αρ. 3361/2024 απόφασης Προέδρου ΕΔΣΝΑ για παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί ανακοπής του Δήμου Αλίμου (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ευθύνης Προέδρου κα Σταθοπούλου).
 22. Λήψη απόφασης έγκρισης υπ’ αρ. 17054/2023 απόφασης Προέδρου ΕΔΣΝΑ για άσκηση προσφυγής για τέλη κυκλοφορίας έτους 2024 (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ευθύνης Προέδρου κα Σταθοπούλου).
 23. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 2377/2024 αποφάσεως Προέδρου ΕΔΣΝΑ για παράσταση στο Εφετείο Αθηνών (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ευθύνης Προέδρου κα Σταθοπούλου).
 24. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 2247/2024 αποφάσεως Προέδρου ΕΔΣΝΑ για παράσταση επί ανακοπής και αίτησης αναστολής του Δήμου Γλυφάδας (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ευθύνης Προέδρου κα Σταθοπούλου).
 25. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αρ. 3938/2024 απόφασης Προέδρου ΕΔΣΝΑ για παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ευθύνης Προέδρου κα Σταθοπούλου).
 26. Λήψη απόφασης παράστασης ενώπιον του Εφετείου Αθηνών επί εφέσεως του ΓΝΑ Ελπίς (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ευθύνης Προέδρου κα Σταθοπούλου).