Ανακοινώσεις
Πρόσκληση 5ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Πρόσκληση 5ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Συνεδριάζει στις 16 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 5ης Κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

1. Λήψη Απόφασης Προγραμματισμού Προσλήψεων τακτικού προσωπικού στα πλαίσια 4ετούς σχεδίου, για τα έτη 2022-2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 3 του Ν. 4590/2019 & την υπ. αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/74/οικ.2775/ΣΧΕΤ.1739/3-3-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).

(Το θέμα είναι επείγον να συζητηθεί καθώς ο προγραμματισμός των προσλήψεων στα πλαίσια 4ετούς σχεδίου, για τα έτη 2022-2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 3 του Ν. 4590/2019 έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής του σχεδίου α΄ φάσης 17-03-2021)

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο για να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.