Ανακοινώσεις
Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021 (Ορθή επανάληψη)

Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021 (Ορθή επανάληψη)

Συνεδριάζει στις 23 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 3ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Έγκριση 1ου Πρακτικού (Έλεγχος Δικαιολογητικών – Τεχνικής προσφοράς) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΤΙΟΥ ΝΕΡΟΥ» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Φώτος).
 2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου: Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ Β.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δνσης ΔΥΠΑ κ. Πετρόπουλος).
 3. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την “Αμοιβή για τις υπηρεσίες ανάλυσης φυσικοχημικών παραμέτρων των υπογείων υδάτων για περιβαλλοντικό έλεγχο” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δνσης ΔΥΠΑ κ. Πετρόπουλος).
 4. Έγκριση 3oυ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) Αποβλήτων (ΟΜΑΔΑ Α)» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αναστασόπουλος).
 5. Έγκριση 3oυ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) Αποβλήτων (ΟΜΑΔΑ Β)» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αναστασόπουλος).
 6. Έγκριση 3oυ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) Αποβλήτων (ΟΜΑΔΑ Γ)» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αναστασόπουλος).
 7. Έγκριση 3oυ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) Αποβλήτων (ΟΜΑΔΑ Δ)» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αναστασόπουλος).
 8. Έγκριση 3oυ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) Αποβλήτων (ΟΜΑΔΑ Ε)» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αναστασόπουλος).
 9. Έγκριση 3oυ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) Αποβλήτων (ΟΜΑΔΑ Ζ)» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αναστασόπουλος).
 10. Έγκριση 3oυ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) Αποβλήτων (ΟΜΑΔΑ Η)» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αναστασόπουλος).
 11. Έγκριση 3oυ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) Αποβλήτων (ΟΜΑΔΑ Θ)» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αναστασόπουλος).
 12. Έγκριση 3oυ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) Αποβλήτων (ΟΜΑΔΑ Ι)» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αναστασόπουλος).
 13. Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Υπηρεσιών για τις συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών «Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και ελέγχου για τους ΧΥΤΑ Αττικής, τους ανενεργούς -αποκατασταθέντες ΧΑΔΑ Αττικής και το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Σχιστού» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 14. Λήψη απόφασης για την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης της υπ. αρ. Σύμβασης 2551/26.2.2020 με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών «Φύλαξης χώρων ευθύνης ΕΔΣΝΑ-ΣΜΑ και Περιβαλλοντικό Πάρκο Σχιστού» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 15. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Σαρωνικού για την έγκριση σύναψης νέας σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΕΔΣΝΑ και τον Δήμο Σαρωνικού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών λειοτεμαχισμού και μεταφόρτωσης ογκωδών και πράσινων απορριμμάτων και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 16. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δήμου Νίκαιας-Ρέντη για την έγκριση σύναψης σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Νίκαιας-Ρέντη με αντικείμενο τον λειοτεμαχισμό και μεταφόρτωση ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 17. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Περάματος για την σύναψη συμβάσεων συνεργασίας μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και του Δήμου Περάματος με αντικείμενο τον λειοτεμαχισμό και την μεταφόρτωση ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου και μεταφόρτωση των οικιακών απορριμμάτων και έγκριση σχεδίων σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 18. Έγκριση σύναψης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΕΔΣΝΑ, δήμου αθηναίων και εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Aττικής στο πλαίσιο της κατασκευής του έργου: .<<ΙΔΡΥΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ (Δ.ΑΤΤΙΚΗ)>> (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 19. Έγκριση μελέτης για τις “Εργασίες απολύμανσης και μικροβιοκτονίας των κεντρικών χώρων, όλων των εργοταξιακών χώρων & των οχημάτων λόγω του COVID 19” και λήψη απόφασης επί της διαδικασίας ανάθεσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 20. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή Κυττάρων Β2, Β3, Β5 & Β6 (Β’ Φάση) του 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής» (εισηγητής κ. Μπουρνούς , Μέλος της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, Πρόεδρος της Επιτροπής).
 21. Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων στο πλαίσιο του διαγωνισμού με αντικείμενο την «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΒΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 22. Λήψη απόφασης επί του υπ. αρ. 2282/17.2.2021/ΕΔΣΝΑ αιτήματος του Δήμου Νίκαιας- Αγίου Ιωάννη Ρέντη (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 23. Έγκριση μελέτης για προμήθεια μηχανημάτων αποφυγής και πρόληψης ατυχημάτων και συστημάτων παρακολούθησης SMS του στόλου οχημάτων του ΕΔΣΝΑ (ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ).
 24. Έγκριση 4ου Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού (αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραλιώτας).
 25. Λήψη απόφασης έγκρισης της Έκθεσης επί των Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το τέταρτο Τρίμηνο του 2020 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 26. Λήψη απόφασης έγκρισης της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ έτους 2021 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 27. Λήψη απόφασης έγκρισης της 1ης Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2021 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 28. Λήψη απόφασης τροποποίησης της με αρ. 555/2020 ΑΕΕ ΕΔΣΝΑ για εξουσιοδότηση νομικού συνεργάτη για τις οφειλές των εταιριών «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε» και «ΣΩΤΗΡ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ – ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ Α.Ε.» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 29. Λήψη απόφασης συμψηφισμού αντισταθμιστικών οφελών ετών 2019-2020 Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας σε εφαρμογή της υπ’ αρ. Α753/2020 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 30. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή μικρών οφειλών (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 31. Λήψη απόφασης για κατάθεση παγίας προκαταβολής για λογαριασμό του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 32. Λήψη απόφασης για προμήθεια δύο κινητών τηλεφώνων «Smart Phone και σάρωσης τύπου QR Code στους εξουσιοδοτημένους χρήστες συναλλαγών του φορέα, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’/604/15-2-21(εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 33. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας πληροφοριακών υποδομών (εισηγήτρια Αν. Αυτοτελούς Τμήματος Ευθύνης Προέδρου κα Σταθοπούλου).
 34. Λήψη απόφασης ανάθεσης παροχής νομικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του ΕΔΣΝΑ στην προετοιμασία και υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων στο πλαίσιο του ΠΕΣΔΑ Αττικής (εισηγήτρια Αν. Αυτοτελούς Τμήματος Ευθύνης Προέδρου κα Σταθοπούλου).
 35. Λήψη απόφασης ανάθεσης παροχής νομικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του ΕΔΣΝΑ σε δημόσιες συμβάσεις παροχής γενικών υπηρεσιών και προμηθειών (εισηγήτρια Αν. Αυτοτελούς Τμήματος Ευθύνης Προέδρου κα Σταθοπούλου).
 36. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της με αρ. 803/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (εισηγητής ο νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ κ. Χατζηγιαννάκης).
 37. Λήψη απόφασης για επαναδημοπράτηση του διαγωνισμού «Προβολή δράσεων ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο για να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.