Τακτική Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 37ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Πρόσκληση 37ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Συνεδριάζει στις 20 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 41, 78 και 74 της από 09 Ιουλίου 2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (A’ 136) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 41 του Ν. 4954/22 και την εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Εγκ. 46731/13.07.2022, για να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης ψήφισης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2023 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 2. Λήψη απόφασης για έγκριση Ισολογισμού του ΕΔΣΝΑ έτους 2021 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 3. Λήψη απόφασης έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπ’ αριθμ. 14318/10-12-2018 Σύμβασης που αφορά “Εργασίες Συντήρησης Εξειδικευμένου Η/Μ Εξοπλισμού ΣΜΑ Σχιστού» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 4. Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παραλαβής για την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6682/17.06.2020 Σύμβαση μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και της εταιρείας «SOUTHSTAR Α.Ε.» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος χορήγησης παράτασης για την έναρξη των δράσεων της υποστήριξης στην παρακολούθηση του προγράμματος χωριστής συλλογής ανά Δήμο καθώς και της υποστήριξης στην παρακολούθηση της καθαρότητας του υλικού ανά Δήμο, στο πλαίσιο της σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης Δήμων Περιφέρειας Αττικής στην υλοποίηση των προγραμμάτων διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 6. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης διαγωνισμού με θέμα «Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 7. Ακύρωση της υπ. αριθμ. 262/22 ΑΕΕ για Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, Μελέτης και Όρων Διακήρυξης Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης και επεξεργασίας με οκταετές leasing» και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 8. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης διαγωνισμού με θέμα «Προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης και επεξεργασίας μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) οκταετούς διάρκειας» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 9. Έγκριση 4Ο Πρακτικά Διεξαγωγής Διαγωνισμού «αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού» για την «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ» με α.α 173373 ΕΣΗΔΗΣ (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Παπασταμάτης).
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ου πρακτικού τουδιαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών απορρύπανσης στην ΟΕΔΑ Δ. Αττικής» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Καψιμάλη).
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση δικαιολογητικών της Κ/ξίας “ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ – WATT ΑΕ”,αναφορικά με τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ (ΤΜΗΜΑ ΙΙ) Α. ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Α’ ΦΑΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Καψιμάλη).
 12. Έγκριση 1Ου και 2ου Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού «Έλεγχος Εγγυητικών, Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς για Το Διαγωνισμό «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ», για το έργο «Κατασκευή Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Νήσου Ύδρας» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Λεβεντέρης).
 13. Λήψη απόφασης έγκρισης 1ου Πρακτικού (έλεγχος εγγυητικής) για την «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος πυρανίχνευσης στο ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κα Κοτσεκίδου).
 14. Λήψη απόφασης έγκρισης μετάθεσης προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες μεταφοράς απορριμμάτων του Δήμου Κυθήρων” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 15. Λήψη απόφασης διευθέτησης της υπ’αριθμ.10303/2021 σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 16. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για άσκηση προσφυγής και λοιπές ενέργειες για την επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών κυκλοφορίας ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα αποσταλεί το Link συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.