Τακτική Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 36ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Πρόσκληση 36ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Συνεδριάζει στις 15 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 41, 78 και 74 της από 09 Ιουλίου 2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (A’ 136) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 41 του Ν. 4954/22 και την εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Εγκ. 46731/13.07.2022, για να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των Υπηρεσιών της Συμφωνίας Πλαίσιο «Συντήρηση και Επισκευή Κινητού Εξοπλισμού» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 2. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας  μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης με αντικείμενο τη παροχή υπηρεσιών  λειοτεμαχισμού, μεταφόρτωσης ογκωδών και πρασίνων απορριμμάτων και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Αιγάλεω για παραχώρηση οχήματος μεταφόρτωσης απορριμμάτων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 4. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Ραφήνας-Πικερμίου για διάθεση μεταλλικού κλειστού Απορριμματοκιβωτίου από τον ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Μαραθώνα-Ν. Μάκρης για διάθεση μεταλλικού κλειστού Απορριμματοκιβωτίου από τον ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 6. Λήψη απόφασης έγκρισης του Σχεδίου Προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ έτους 2023 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 7. Λήψη απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (5.293,00 €) από εκκαθάριση εισφοράς έτους 2020 στον Δ. Κυθήρων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 8. Συγκρότηση Επιτροπής για τις διαδικασίες διενέργειας δημοπρασιών και Επιτροπής Εκτίμησης κινητών και ακινήτων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 9. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για το μίσθωμα του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ Σχιστού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 10. Λήψη απόφασης περί καταβολής αποζημίωσης λόγω θανάτου του υπαλλήλου του ΕΔΣΝΑ Σύρμα Αναστάσιου του Νικολάου, με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, κλάδου ΥΕ Εργατών με βαθμό Γ’» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
 11. Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον διαγωνισμό, με αρ. συστήματος 169533 «Σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία Παρατηρητηρίου για την τεκμηριωμένη παρακολούθηση και την προαγωγή της Υγείας των εργαζομένων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Πανταζής).
 12. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Πεντέλης (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 13. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της 15450/30-11-2022 σύμβασης με τίτλο “Συντήρηση  και επισκευή κινητού Εξοπλισμού ΕΔΣΝΑ” (ομάδα Α3) (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 14. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπ’αριθμ 14742/29-11-2021 Προαίρεσης της Συμφωνίας Πλαίσιο των εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πίνακα ανάλυσης άρθρων του προϋπολογισμού για την υπ’αριθμ.15450/30-11-2022 σύμβαση με τίτλο “Συντήρηση  και επισκευή κινητού Εξοπλισμού ΕΔΣΝΑ” (ομάδα Α3, αρμόδια Δνση ΔΥΠΑ ΕΔΣΝΑ) (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 16. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 15273/2022 απόφασης Προέδρου ΕΔΣΝΑ για την χορήγηση παράτασης στον διαγωνισμό «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 17. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 15224/2022 απόφασης Προέδρου ΕΔΣΝΑ για την χορήγηση διευκρινίσεων στον διαγωνισμό “Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος πυρανίχνευσης στο ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 18. Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης της προθεσμίας του έργου “Κατασκευή χώρου για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Αττικής” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 19. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’αριθμ.15484/2022 απόφασης Προέδρου ΕΔΣΝΑ για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας για τις “Υπηρεσίες επέκτασης- λειτουργίας-συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α’ Φάση του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 20. Λήψη απόφασης έγκρισης 1ου και 2ου πρακτικού του διαγωνισμού με τίτλο “Υπηρεσίες για την ποιοτική και ποσοτική σύσταση  λυματολάσπης” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 21. Λήψη απόφασης έγκρισης όρων νέου σχεδίου Σύμβασης (έτους 2023) για τους ιδιώτες μεταφορείς αποβλήτων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 22. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Φυλής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 23. Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικών επιστολών στην Εταιρεία “Dimcom Μ.Ε.Π.Ε.” (εισηγητής κ. Παπασταμάτης).
 24. Λήψη απόφασης παράτασης διάρκειας της υπ’ αριθμ 11514/13.09.2022 5ης Εκτελεστικής Σύμβασης με τίτλο  προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων διαλογής στην πηγή (ΔΣΠ) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΟΜΑΔΑ Γ . << Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων υπόγειας και ημιυπόγειας αποθήκευσης για τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης τεσσάρων, πέντε και έξι ρευμάτων με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης- καταγραφής >> (εισηγητής κ. Παπασταμάτης).
 25. Αίτημα χορήγησης παράτασης για την παράδοση της πλατφόρμας παρακολούθησης του προγράμματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, στο πλαίσιο της σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης Δήμων Περιφέρειας Αττικής στην υλοποίηση των προγραμμάτων διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 26. Επανέγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την προμήθεια κλαδοτεμαχιστών και ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 27. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής κινητού εξοπλισμού της υπ. αριθμ. 15213/24.11.2022 σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 28. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπ.αριθμ. 15200/24.11.2022 σύμβασης για την προμήθεια έξυπνων κάδων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 29. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπ.αριθμ. 15450/30.11.2022 σύμβασης για τη συντήρηση και επισκευή κινητού εξοπλισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 30. Λήψη απόφασης για την προμήθεια κινητών κέντρων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης μαθητών στην κυκλική οικονομία (εισηγητής Μνηματίδης)
 31. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους επιτροπής παραλαβής των υπ.αριθμ.πρωτ. 6677 /17.06.2020, 6681/17.06.2020 , 2402/03.03.2022 συμβάσεων με αντικείμενο α) τη συντήρηση κι επισκευή εξοπλισμού ανακύκλωσης και βιοαποβλήτων (τμήμα 1 τμήμα 2 ) και β) συντήρηση κι επισκευή εξοπλισμού συλλογής βιοαποβλήτων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 32. Έγκριση σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων με τους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής, για την διάθεση «έξυπνων» κάδων κομποστοποίησης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 33. Έγκριση 1ου, 2ου και 3ου  Πρακτικών Διεξαγωγής Διαγωνισμού (Οικονομικής Προσφοράς) για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ» με α.α. 173373 ΕΣΗΔΗΣ(εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Παπασταμάτης).
 34. Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ου πρακτικού τουδιαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών απορρύπανσης στην ΟΕΔΑ Δ. Αττικής» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Καψιμάλη).
 35. Έγκριση 2oυ Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού (ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το Διαγωνισμό «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Λεβεντέρης).
 36. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για άσκηση προσφυγής ανάκλησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 37. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του ΣτΕ επί αιτήσεων αναστολής και ακύρωσης του Δήμου Αγκιστρίου (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 38. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί ανακοπής και αιτήσεωςαναστολής του Δήμου Αλίμου (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 39. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί ανακοπής και αιτήσεως αναστολής κατά ατομικής ειδοποιήσεως του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

 

Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα αποσταλεί το Link συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.