Τακτική Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 34ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Πρόσκληση 34ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Συνεδριάζει στις 15 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 41, 78 και 74 της από 09 Ιουλίου 2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (A’ 136) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 41 του Ν. 4954/22 και την εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Εγκ. 46731/13.07.2022, για να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης μετάθεσης των υπ. αρ. πρωτ.: 8515/08.07.2022, 8516/08.07.2022, 8517/08.07.2022, 8518/08.07.2022, 8519/08.07.2022,  Εκτελεστικών Συμβάσεων με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων διαλογής στην Πηγή (ΔΣΠ) αποβλήτων Ομάδα Η’. Κιόσκια Ανακύκλωσης» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Παπασταμάτης).
 2. Λήψη απόφασης μετάθεσης των υπ. αρ. πρωτ.: 8533/08.07.2022, 8534/08.07.2022, 8535/08.07.2022, 8536/08.07.2022, 8537/08.07.2022, 14184/07.11.2022 (Ορθή Επανάληψη της υπ. Αρ. πρωτ.: 8538/08.07.2022), 8539/08.07.2022, 8540/08.07.2022 Εκτελεστικών Συμβάσεων με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔΣΠ) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» – Ομάδα Θ: «Έξυπνη» νησίδα διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Παπασταμάτης).
 3. Λήψη απόφασης μετάθεσης των υπ. αρ. πρωτ.: 8565/08.07.2022, 8566/08.07.2022, 8567/08.07.2022, 8568/08.07.2022, 8569/08.07.2022, 8570/08.07.2022 Εκτελεστικών Συμβάσεων με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔΣΠ) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» – Ομάδα Ι : «Έξυπνος» οικίσκος διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Παπασταμάτης).
 4. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους της επιτροπής παραλαβής για την υπ. αριθμ. 8155/04.07.2022 Συμφωνία Πλαίσιο της Ομάδας Ε (Δικαίωμα Προαίρεσης) (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 5. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους της επιτροπής παραλαβής για τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. (1076/01.02.2022,  16473/28.12.2021,   16489/28.12.2021     16557/28.12.2021, 16558/28.12.21, 16479/28.12.2021, 16478/28.12.2021 συμφωνίες πλαίσιο (ΟΜΑΔΕΣ Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι) (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Αθηναίων για παράταση της υφιστάμενης σύμβασης συνεργασίας  μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου με αντικείμενοτη χρήση των υπηρεσιών του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού  και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 7. Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής Καυσίμων Οχημάτων Μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ για τις διευθύνσεις ΣΜΑ και ΧΥΤΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 8. Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) των εργαζομένων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 9. Έγκριση Πρακτικού κατακύρωσης Διαγωνισμού (αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού) για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Λεβεντέρης).
 10. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ένταξης της Πράξης  «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Ν. Ύδρας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 11. Λήψη απόφασης για ορισμό επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: “Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου”(εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 12. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Εργασίες διαμόρφωσης κυττάρων Β Φάσης” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΥΠΑ κ. Πετρόπουλος).
 13. Λήψη απόφασης για έκδοση Χ.Ε. προπληρωμής με υπόλογο τον υπάλληλο του ΕΔΣΝΑ Καπετάνο Δημήτριο για την πληρωμή δαπάνης για Τεχνικό Έλεγχο Οχημάτων (ΚΤΕΟ)  Δ/νσης Σ.Μ.Α. ποσού 1.000,00 € (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 14. Λήψη απόφασης καταβολής μέρους αντισταθμιστικών οφελών & συμψηφισμού με εισφορές έτους 2022 Δήμου Φυλής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 15. Λήψη απόφασης καταβολής μέρους αντισταθμιστικών οφελών έτους 2021 στον Δήμο Ασπροπύργου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 16. Λήψη απόφασης για ανάθεση σε Νομικό Συνεργάτη του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 17. Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση προς τον Νομικό Συνεργάτη του ΕΔΣΝΑ κ. Χατζηγιαννάκη Βασίλειο (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 18. Λήψη απόφασης για έκδοση Χ.Ε προπληρωμής με υπόλογο τον
  κ. Βαρβαρόπουλο Ιωάννη για πληρωμή δαπάνης ΚΤΕΟ Δ/νσης Ανακύκλωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 19. Λήψη απόφασης για δαπάνη συμμετοχής στο ετήσιο τακτικό συνέδριο ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) που θα διεξαχθεί στο Βόλο (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 20. Λήψη απόφασης καταβολής αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης της υπαλλήλου του ΕΔΣΝΑ κας Καυκιά Αρετής του Ευαγγέλου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου ΥΕ Εργατών και βαθμό Γ’ (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
 21. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 22. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 23. Λήψη απόφασης για παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο ΣτΕ (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

 

Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα αποσταλεί το Link συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.