Τακτική Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 32ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Πρόσκληση 32ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Συνεδριάζει στις 21 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 41, 78 και 74 της από 09 Ιουλίου 2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (A’ 136) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 41 του Ν. 4954/22 και την εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Εγκ. 46731/13.07.2022, για να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης σε αίτημα παράτασης της υπ’ αριθ. 1411/08-02-2022 σύμβασης προαίρεσης με τίτλο: «Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Καψιμάλη).

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης για τις: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ (ΤΜΗΜΑ ΙΙ) Α. ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Α’ ΦΑΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

3. Λήψη απόφασης επί της 4ης Αναμόρφωσης του Πίνακα Εκτελεστέων Έργων του ΕΔΣΝΑ έτους 2022 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 5ου (Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Β΄ ΦΑΣΗΣ” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης διάρκειας της με αριθμό πρωτοκόλλου 7879/28.06.2022 2ης εκτελεστικής σύμβασης με τίτλο: «’’Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων διαλογής στην Πηγή (ΔΣΠ) αποβλήτων’’ Ομάδα Γ. Προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Υπόγειας & Ημιυπόγειας Αποθήκευσης για τη Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης 4,5, και 6 ρευμάτων με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης – καταγραφής» (εισηγητής Ο Πρόεδρος της επιτροπής Παραλαβής κ. Παπασταμάτης).

6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης διάρκειας της με αριθμό πρωτοκόλλου 7881/28.06.2022 3ης εκτελεστικής σύμβασης με τίτλο: «’’Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων διαλογής στην Πηγή (ΔΣΠ) αποβλήτων’’ Ομάδα Γ. Προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Υπόγειας & Ημιυπόγειας Αποθήκευσης για τη Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης 4,5, και 6 ρευμάτων με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης – καταγραφής» (εισηγητής Ο Πρόεδρος της επιτροπής Παραλαβής κ. Παπασταμάτης).

7. Λήψη απόφασης για το πρακτικό κατακύρωσης του διαγωνισμού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ COVID 19» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Φώτος).

8. Λήψη απόφασης επί της 4ης Αναμόρφωσης του Πίνακα Εκτελεστέων Έργων του ΕΔΣΝΑ έτους 2022

9. Λήψη απόφασης έγκρισης της 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. Οικονομικού έτους 2022 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

10. Έκθεση επί των Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το τρίτο Τρίμηνο του 2022 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

11. Λήψη απόφασης επί αιτήματος σε δικαστικό συμβιβασμό (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

12. Ενημέρωση για την εξέλιξη του “Πλαισίου Δράσεων για την προώθηση της Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης” και λήψη απόφασης για τις περαιτέρω ενέργειες (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης ΠΠΕ κα Ασημακοπούλου).

13. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση” (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης ΠΠΕ κα Ασημακοπούλου).

14. Έγκρισης μελέτης, όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια εκτυπωτικών μηχανημάτων Υπηρεσίες συντήρησης-επισκευής και παροχής αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων (MPS)» και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού (εισηγητής κ. Καραλιώτας).

15. Έγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης Συντήρηση ζυγιστικών και ηλεκτρονικών διατάξεων και πληροφοριακού συστήματος ΧΥΤΑ)» και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού (εισηγητής κ. Καραλιώτας).

16. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Μον. Εφετείου Πατρών (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

17. Λήψη απόφασης για παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για εκπροσώπηση ενώπιον του ΣτΕ (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).


Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα αποσταλεί το Link συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.