Τακτική Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 31ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Πρόσκληση 31ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Συνεδριάζει στις 07 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 41, 78 και 74 της από 09 Ιουλίου 2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (A’ 136) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 41 του Ν. 4954/22 και την εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Εγκ. 46731/13.07.2022, για να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΦΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Δ.Α ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΥΠΑ κ. Πετρόπουλος).
 2. Λήψη απόφασης επί αιτήματος συστήματος ΑΕΚΚ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΥΠΑ κ. Πετρόπουλος).
 3. Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Β΄ Φάσης» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΥΠΑ κ. Πετρόπουλος).
 4. Έγκριση και λήψη απόφασης για την εκχώρηση των απαιτήσεων ύψους 949.145,60 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που απορρέουν από την υπ. αρθμ. 8517/08-07-2022 υπογραφείσα σύμβαση (εκτελεστική σύμβαση υπ. αρ.3, της με αριθμ. πρωτ. 16558/29-12-2021 συμφωνίας πλαίσιο) (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 5. Έγκριση και λήψη απόφασης για την εκχώρηση των απαιτήσεων ύψους τριακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ (364.560 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που απορρέουν από την υπ. αριθμ. 8467/07-07-2022 υπογραφείσα σύμβαση ( εκτελεστική σύμβαση υπ.αρ.4, της με αριθμ. πρωτ. 16557/29.12.2021 συμφωνίας πλαίσιο) (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 6. Έγκριση σχεδίου δράσης του ΕΔΣΝΑ για τη δημιουργία ΜΕΒΑ σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Αττικής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων με τους Δήμους για την διανομή μικρών ευέλικτων απορριμματοφόρων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων με τους Δήμους για την διανομή σάκων απορριμμάτων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 9. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τις «Υπηρεσίες Κυκλικής Οικονομίας στον Χώρο των Βιοαποβλήτων» και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 10. Έγκριση Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού “Έλεγχος εγγυητικών – Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών” για τον Διαγωνισμό με α.α. ΕΣΗΔΗΣ 163794 και τίτλο«Προμήθεια ειδών μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) προσωπικού Ε.Δ.Σ.Ν.Α.» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κα Μανιάτη).
 11. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ»(εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 12. Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της υπ. αρ. πρωτ.  14656/7.12.2020/Σύμβασης (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 13. Έγκριση 1ου , 2ου και 3ου Πρακτικών του Διαγωνισμού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Λεβεντέρης).
 14. Έγκριση 4ου  Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού «αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού για την «Προμήθεια έξυπνων κάδων οικιακής κομποστοποίησης» με α.α. 161477 ΕΣΗΔΗΣ (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Παπασταμάτης).
 15. Λήψη απόφασης καταβολής μέρους αντισταθμιστικών οφελών έτους 2022 στον Δήμο Φυλής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

 

Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα αποσταλεί το Link συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.