Τακτική Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 31ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Πρόσκληση 31ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Συνεδριάζει στις 14 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (A’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/20 και την εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Εγκ. 426/77233/13.11.2020. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 31ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης για την Προμήθεια και εργασίες για την αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου και την φυτοτεχνική μελέτη διαμόρφωσης ΣΜΑ Σχιστού» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

2. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου για τη σύναψη νέας σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών λειοτεμαχισμού και μεταφόρτωσης ογκωδών και πρασίνων απορριμμάτων και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

3. Έγκριση Πρακτικού (Κατακύρωσης) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών διενέργειας μοριακών τέστ PCR ανίχνευσης COVID-19 για τους εργαζόμενους του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αναστασόπουλος).

4. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1155/2021 Απόφασης Προέδρου ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

5. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15193/2021 Απόφασης Προέδρου ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

6. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και όρων διακήρυξης για την «Συντήρηση και επισκευή σταθερού εξοπλισμού συγκροτήματος λειοτεμαχισμού ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

7. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης για τις “Εργασίες συλλογής & απομάκρυνσης διάσπαρτων απορριμμάτων στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

8. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής παραλαβής για την «Δενδροφύτευση, προμήθεια και εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου χώρων Ε.Δ.Σ.Ν.Α.» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

9. Λήψη απόφασης έγκρισης 6ης τροποποίησης Πίνακα Εκτελεστέων έργων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

10. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Μαρκοπούλου-Μεσογαίας (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

11. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Λαυρεωτικής(εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

12. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Ηρακλείου Αττικής (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

13. Λήψη απόφασης καταβολής μέρους αντισταθμιστικών οφελών έτους 2021 στους οχλούμενους Δήμους (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

14. Λήψη απόφασης έγκρισης τροποποίησης εκτελεστέων έργων Προϋπολογισμού έτους 2021 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

15. Λήψη απόφασης έγκρισης 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2021 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

16. Ενημέρωση και ψήφισμα για την παράταση των συμβάσεων Covid-19 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

17. Μεταφορά υπολοίπου του Δήμου Αλίμου σε επισφαλείς απαιτήσεις (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

18. Λήψη απόφασης διαγραφής ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους του
Γ.Ν. Κέρκυρας (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

19. Λήψη απόφασης απαλλαγής διαγραφής ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους του Γ.Ν. – Κ.Υ. Λήμνου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

20. Λήψη απόφασης για έκδοση Χ.Ε. προπληρωμής με υπόλογο τον υπάλληλο του ΕΔΣΝΑ Καπετάνο Δημήτρη για την πληρωμή δαπάνης (ΚΤΕΟ) (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

21. Λήψη απόφασης σχετικά με οφειλές του Δήμου Πόρου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

22. Λήψη απόφασης για την παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του διαγωνισμού : «Εκσυγχρονισμός, Αναβάθμιση, Μετατροπή και Λειτουργία, κατά παραχώρηση, της Εγκατάστασης Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των προσομοιαζόντων με αυτά» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΘΕΑ κ. Αρβανίτης).

23. Λήψη απόφασης τροποποίησης και άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης στο πλαίσιο της σύμβασης «Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

24. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της συμφωνίας – πλαίσιο για την «Προμήθεια επιφανειακών γωνιών ανακύκλωσης, τύπου οικίσκου, 6, 8 και 10 ρευμάτων με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης – καταγραφής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

25. Έγκριση Πρακτικού Κατακύρωσης Διαγωνισμού «αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού» για την «Συντήρηση και Επισκευή εξοπλισμού Συλλογής Βιοαποβλήτων» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Παπασταμάτης).

26. Λήψη απόφασης επί αιτήματος προσφυγής στη διαδικασία της διαμεσολάβησης (εισηγητής ο νομικός συνεργάτης κ. Χατζηγιαννάκης).

27. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για άσκηση αγωγής για την είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντων ασφαλιστικών εισφορών (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).

Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα αποσταλεί το Link συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.