Τακτική Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 30ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Πρόσκληση 30ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Συνεδριάζει στις 20 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 41, 78 και 74 της από 09 Ιουλίου 2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (A’ 136) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 41 του Ν. 4954/22 και την εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Εγκ. 46731/13.07.2022, για να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση 4ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού» για την «Συντήρηση και Επισκευή κινητού εξοπλισμού ΕΔΣΝΑ» με α.α. 162729 ΕΣΗΔΗΣ (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Παπασταμάτης).

2. Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού για τον διαγωνισμό ” ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΠΕΝΤΌΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ COVID 19″ (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Φώτος).

3. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την “Αμοιβή για ποιοτική & ποσοτική σύσταση λυματολάσπης” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

4. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την “Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος πυρανίχνευσης στο ΧΥΤΑ Δ. Αττικής” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

5. Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής για τη σύμβαση «Υπηρεσίες υποστήριξης Δήμων Περιφέρειας Αττικής στην Υλοποίηση των Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή των Βιοαποβλήτων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος μετάθεσης της εταιρίας «HELESI» για εκτελεστικές συμβάσεις της Ομάδας Ζ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

7. Λήψη απόφασης αποστολής αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόδοση της διαφοράς παρακρατούμενων εισφορών 2ου Τριμήνου 2022 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

8. Λήψη απόφασης για τροποποίηση ήσσονος σημασίας της υπ. αριθμ. 10761/26-09-2019 σύμβασης προμήθειας καυσίμων οχημάτων και μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

9. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για την «Δαπάνη για Δημιουργία & Προμήθεια εντύπου για την αποτύπωση της ιστορικής εξέλιξης του Ε.Δ.Σ.Ν.Α από την ίδρυσή του Ενδεικτικός Τίτλος: «ΕΔΣΝΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ» (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).

10. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής του μισθίου του αποτεφρωτήρα (Ε.Α.Υ.Μ) (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).

11. Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής.

12. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για τις «Υπηρεσίες Φύλαξης Περιβαλλοντικού Πάρκου Σχιστού» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

13. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για άσκηση παρεμβάσεων και παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας επί αιτήσεων ακυρώσεως του Δήμου Πετρούπολης κ.λ.π. (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

14. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για άσκηση παρέμβασης και παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας επί αιτήσεως ακυρώσεως του Δήμου Μαραθώνος (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

15. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση επί αγωγής κατά του ΕΔΣΝΑ ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

16. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση επί ανακοπής Αρεταίειου Νοσοκομείου κατά του ΕΔΣΝΑ ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

17. Λήψη απόφασης παροχής νομικής συνδρομής στον ΕΔΣΝΑ για ενέργειες στο Κτηματολόγιο για την ακίνητη περιουσία του (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

 

Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα αποσταλεί το Link συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.